Tez yazma süreci

Tez önerisi, literatür taraması, atıf kuralları, kaynakça, spss, veri analizi, örnekleme, nitel araştırma, nicel araştırma